Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Nadleśnictwie Gościno

Szanowni Państwo.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)  nazywanego dalej RODO.


1.    Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gościno reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno z siedzibą w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno, tel.: (94)35125 17, fax: (94) 351 25 52, adres e-mail: goscino@szczecinek.lasy.gov.pl (dalej "Administrator").


2.    Osoba do kontaktu

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z pracownikiem zajmującym się w/w zakresem, Panią Anną Kurpiewską, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.goscino@szczecinek.lasy.gov.pl lub telefonicznie 694470701.


3.    Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a.    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przede wszystkim ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; ogólną podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b.    realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności polegających na udzielaniu informacji publicznej (w rozumieniu ustawy  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej) oraz informacji o  środowisku (w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); ogólną podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. e RODO;
c.    podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy; podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d.    dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia oraz  dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora; ogólną podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e.    administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f.    działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g.   w innych celach realizowanych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod¬stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO), osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.


4.    Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5.    Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane:
a.    w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych;
b.    przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
c.    w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.


6.    Prawa osób, których dane przetwarzamy
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
Powyższe prawa mogą ulegać ograniczeniu na podstawie przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.
Podanie danych osobowych jest:
a.    obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi;
b.    dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
c.    dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitoring

1.    Nadleśnictwo Gościno uprzejmie informuje, iż teren Nadleśnictwa Gościno, budynek biurowy w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno oraz jest monitorowany.
2.    Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych.
3.    Monitoring w Nadleśnictwie Gościno został wprowadzony przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom oraz ochrony mienia.
4.    Administratorem Danych Osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Gościno reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno, z siedzibą przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, e-mail:  goscino@szczecinek.lasy.gov.pl.
5.    Dane zebrane przy pomocy monitoringu wizyjnego i aparatów fotograficznych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6.     Dane z zapisu mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Nagranie wizerunku może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe będą usuwane po zapełnieniu dysku, ale nie przekraczając okresu 3 miesięcy.
Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.