Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Gościno, z uwagi na swoją różnorodność, cechuje wysoka odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe. Leśnicy dbają o utrzymanie i dodatkowe zwiększanie tej różnorodności m.in. poprzez szereg czynności poprawiających warunki bytowania pożytecznej fauny: wywieszanie i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków i schronów dziennych dla nietoperzy, dokarmianie ptaków w okresie zimowym, tworzenie nowych i modernizację istniejących remiz, obsadzanie zbiorników małej retencji krzewami owocodajnymi.

Równie ważna jest dbałość o higienę lasu poprzez systematyczne usuwanie posuszu będącego potencjalnym ogniskiem rozprzestrzeniania się szkodliwych owadów. Przeciętnie w ciągu roku usuwa się około 13 000 m3 posuszu i wywrotów.
Co roku w ramach zabiegów profilaktycznych przeprowadza się kontrole ilości najważniejszych szkodników sosny: brudnicy mniszki (lipiec, sierpień) oraz poprocha cetyniaka, strzygoni choinówki, barczatki sosnówki, boreczników, osnui gwiaździstej w ramach tzw. jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, a także szkodników wtórnych: kornika drukarza, cetyńca, drwalnika.

W ostatnich latach nie stwierdzono stwarzającego zagrożenie występowania w/w szkodników.

Znaczące zagrożenie dla upraw leśnych stwarza zwierzyna (sarna, jeleń), która chętnie posila się pędami młodych drzewek, co prowadzi do deformacji, a często do obumarcia tych roślin. Szczególnie narażone na zgryzanie są dąb buk i jesion, które są zabezpieczane poprzez stosowanie grodzeń, repelentów i osłonek uniemożliwiających zwierzynie dostęp do rośliny.

Nadleśnictwo Gościno zaliczone jest do III kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza małe zagrożenie. Wpływ na to miała ilość pożarów jaka wystąpiła w poprzednich latach, skład gatunkowy i wiek drzewostanów oraz warunki klimatyczne. Najczęstszymi przyczynami pożarów w lesie jest nieostrożne obchodzeniem się z ogniem, wypalanie traw na terenach przyległych do  lasów, są to także umyślne podpalenia.

System ochrony przeciwpożarowej lasów w Nadleśnictwie Gościno w okresie szczególnego zagrożenia pożarowego (kwiecień-wrzesień) oparty jest na całodziennych dyżurach i patrolach terenowych oraz obserwacji  z wieży obserwacyjnej zlokalizowanej w leśnictwie Ledowo. Bardzo pomocna jest lokalizacja wież obserwacyjnych w sąsiednich nadleśnictwach. Do obserwacji terenów leśnych oraz gaszenia zaistniałych pożarów służyć mogą również śmigłowce oraz samolot gaśniczy typu Dromader wynajęte przez RDLP. System łączności opiera się na sieci telefonicznej oraz radiotelefonach, w które wyposażone są niektóre samochody służby leśnej.
Na terenie Nadleśnictwa Gościno występuje 28 dojazdów pożarowych o łącznej długości 102,56 km.
Przy szlakach komunikacyjnych utrzymuje się na bieżąco ok. 7 km pasów przeciwpożarowych. Na wyposażeniu posiadamy 2 bazy sprzętu pożarowego. Ze względu na nieliczną ilość naturalnych zbiorników wodnych na terenie nadleśnictwa występuje jedynie 5 punktów czerpania wody. Dodatkowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla służb pożarniczych jest sieć hydrantowa