Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Gościno w granicach zbliżonych do obecnego stanu utworzone zostało na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 10.11.1978 r.
W skład Nadleśnictwa weszły obręby: Dygowo, Gościno, Rymań i Nosowo. Wcześniej obręby te stanowiły samodzielne Nadleśnictwa.
Trzon powierzchni lasów tworzących ówczesne Nadleśnictwo Gościno powstał z upaństwowienia lasów prywatnych, przeważnie wielkiej i drobnej własności poniemieckiej - ok. 9800 ha (65 %), W skład Nadleśnictwa weszły także dawne Lasy Państwowe o powierzchni - ok. 2500 ha (17 %), upaństwowione lasy komunalne miasta Kołobrzeg - ok. 1700 ha (11 %) oraz inne grunty, głównie przydzielone do zalesień - ok. 1000 ha (7 %). W następnych latach wzrost powierzchni ogólnej Nadleśnictwa następował poprzez przyjmowanie pod zalesienia gruntów niskiej jakości drobnych kompleksów lasów i różnego rodzaju nieużytków.

W drzewostanach sosnowych i mieszanych stosowano zrębowy sposób użytkowania. Odnowienia głównie prowadzono sztucznie sosną z domieszką świerka, dębu, buka i brzozy. Odnowienia buka i dębu osiągano z obsiewu naturalnego ze sztucznym uzupełnieniem sosną. Na uznanie zasługuje fakt, że powierzchnie zabagnione i nadmiernie uwilgotnione były zmeliorowane siecią rowów otwartych.

Po wojnie, od 1946 do 1952 roku gospodarkę w omawianych lasach prowadzono na podstawie przybliżonej tabeli klas wieku. Od 1952 roku obowiązywał plan prowizorycznego urządzania gospodarstwa leśnego. W roku 1945 przeprowadzona została rewizja użytkowania przedrębnego, a w roku 1946 rębnego. Pierwszy plan definitywnego urządzania lasu sporządzono w 1965 roku.