Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Prace z zakresu hodowli lasu głównie obejmują :
•    prowadzenie odnowień naturalnych z samosiewów,
•    odnowienia powierzchni zrębowych,
•    zalesienia gruntów porolnych,
•    poprawki (dosadzanie sadzonek w uprawach leśnych w miejscach, gdzie zasadzone sadzonki nie rokują przyszłości lub obumarły),
•    prace pielęgnacyjne (pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne).
Wielkość wykonanych w poszczególnych latach zabiegów wynika głównie z potrzeb hodowlanych drzewostanów. I tak: ilość odnowień zależy od ilości cięć odnowieniowych w minionych latach; rozmiar pielęgnowania gleby uzależniony jest od ilości upraw leśnych i stopnia ich zachwaszczenia, ilość czyszczeń i trzebieży zależy m.in. od udziału drzewostanów w poszczególnych przedziałach wiekowych, a także od dynamiki ich wzrostu, intensywności zabiegów w poprzednim nawrocie.
Rocznie zostaje odnowionych ponad 140 ha powierzchni, w tym ok. 20 ha to odnowienia naturalne. Na przestrzeni ostatnich 15 lat Nadleśnictwo przyjmowało średnio ok. 75 ha gruntów rolnych rocznie, które sukcesywnie podlegają zalesieniu. Także rocznie ponad 1000 ha podlega zabiegom pielęgnacyjnym (wykaszanie traw wokół sadzonek, czyszczenia wczesne i późne).